Přírodní památky

Chářovský park

chovsk_park_27.10.2014__33 chovsk_park_27.10.2014__51 Char_park Chovk_park_2

Park, založený v roce 1899 na území tehdejší obce Chářová okrašlovacím spolkem, byl později často řazen k dendrologicky nejvýznamnějším parkům na Bruntálsku. Jak se můžeme dočíst v publikaci z roku 1923, práce vedl předseda spolku, Chářovský řídící učitel, J. Konne, nadšený obdivovatel rozmanitostí nejen přírody naší země, ale i cizokrajných rostlin. Podobně jako u jiných parků zakládaných na přelomu století, převládla proto i v Chářové snaha vybudovat park s použitím zajímavých exotických dřevin. Na dispozičním řešení i realizaci se podílel stavitel F. Wiedra. Od svého vzniku sloužil jako sbírkový objekt, přístupný jen zvaným návštěvám. Jeho další osud se potom liší jen málo od osudu podobných parků v pohraničí. Do počátku 2. světové války byl vzorně udržován a doplňován. V průběhu válečných let park sice tolik neutrpěl, avšak za několik dalších let, kdy parková sbírka bez odborné údržby se celkový zdravotní stav porostu zhoršil a zvlášť choulostivé druhy uhynuly. V sedmdesátých letech byl park rozšířen výsadbami okrasných dřevin i na plochu přestárlé ovocné zahrady a provedena částečná rekonstrukce celého areálu. V dnešní době je park zajímavou součástí veřejné zeleně města. Po předchozích ztrátách patří i dnes Chářovský park k pozoruhodným parkům, roste zde řada zajímavých taxonů dřevin, zejména jehličnatých. Od roku 1998 probíhá v parku obnova, jejíž urychlené zahájení si vyžádalo poškození parku po povodních v roce 1996 a 1997. Návrh sortimentu nových výsadeb ve zpracovaném realizačním projektu, má udržet dřívější sbírkový charakter. Chářovský park je od 3.11.2003 kulturní památkou Ministerstva kultury.

Chářovský park je pro veřejnost v zimním období uzavřen. Významná kulturní památka je od roku 2017 monitorována.

 

Přírodní památka Staré hliniště

Stare_hliniste_4 Stare_hliniste_5 stare_hliniste_obrazek_9

Přírodní památka vyhlášená v roce 1989 jako chráněný přírodní výtvor o rozloze 4,39 ha v nadmořské výšce 332 – 336 m v Krnově na území bývalé cihelny a přilehlého lomu nedaleko silnice vedoucí k hraničnímu přechodu s Polskem. Jedná se o vytěženou, terasovitě uspořádanou jámu po těžbě cihlářských hlín. Dvě třetiny území jsou zarostlé náletovými dřevinami - břízou, olší, topolem a vrbou. Ve východní části je porost lučního charakteru. V severovýchodní části jsou jižně exponované svahy s porosty stepního charakteru. Na ploše vzniklo lidskou činností několik menších ploch.

Vyskytují se tu druhy kriticky ohrožených druhů obojživelníků a to v počtu někdy jen několika kusů. Jedná se například o čolka obecného, horského a velkého, ropuchu zelenou a obecnou, rosničku zelenou či velmi ohroženou kuňku žlutobřichou. Tato oáza je útočištěm řady ptáků, z nichž někteří jsou chráněni zákonem – skřivan lesní, žluva hajní, krahujec obecný, bramborníček hnědý, strakapoud prostřední, jižní a další druhy.

Kromě porostu běžných náletových dřevin zde vznikly i louky, na kterých se uchytily vzácné vstavačovité druhy jako vemeník, bradáček či kruštík. Vyskytují se zde také vzácné rostliny, které nejsou původní, ale byly tu přesazeny. Jedná se třeba o orchideje, které přesto zůstávají a kvetou každý rok. V bezprostřední blízkosti vodních ploch roste kosatec žlutý.

Povodně v červenci v roce 1997 způsobily podmočení podloží a následná vichřice dokonala dílo zkázy na větší části rezervace. Na odstranění škod se velkou měrou podíleli ochránci přírody z Krnova a okolí.

Starým hliništěm vede naučná stezka o délce 700 m. Tato lokalita je volně přístupná. Exkurzi s odborným výkladem si mohou organizované skupiny objednat na Středisku ekologické výchovy.

Kontakt: zelený tel. 554 614 277, e-mail  sevkrnov@krnov.cz

Středisko ekologické výchovy je také místo, na něž se občané obrací o pomoc při nálezu zraněných živočichů žijících ve volné přírodě. Můžete zde získat i informace o životním prostředí a ochraně přírody.

 

 


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb