Přírodní rezervace

Přírodní rezervace – Krasovský kotel

V západní části mikroregionu Krnov, zhruba 2,5 km od Krasova na rozloze 11,46 ha se nachází přírodní rezervace Krasovský kotel. Rezervací byl tento přírodní výtvor vyhlášen v roce 1989. Jedná se o druhově bohaté mezofilní a podmáčené louky v nadmořské výšce 660 m. Podmáčené louky jsou lesními porosty odděleny od zemědělsky využívaných pozemků. Ochrana přírody zabezpečuje pravidelnou péči lokality. Louka se musí každoročně kosit po odkvětu chráněných rostlin a redukovat nálet dřevin. V lokalitě se vyskytuje bohatá populace mečíku střechovitého, který patří mezi ohrožené druhy rostlin. Dále se zde vyskytuje psárka luční, metlice trsnatá, třezalka skvrnitá, pcháč potoční, třtina křovištní. V olšině v jihovýchodní části můžeme vidět kýchavici bílou Lobelovou a na východním okraji ve smrčině třtinu chloupkatou.
Krasovsk_kotel1 Krasovsk_kotel2

 

Přírodní rezervace – Radim

Severozápadním směrem od osady Radim se nachází chráněná oblast o rozloze 19,25 ha, která byla vyhlášená přírodní rezervací v roce 1969. Rezervace Radim zaujímá vrcholovou část a severní svah pahorku Kopřivná a okolí vrchu nazvaného U dubu. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 430 – 556 m.n.m. Lokalita uchovává zbytky přirozených květnatých bučin s původním jesenickým modřínem. Některé porosty jsou staré asi 140let.

Rostou zde typické druhy, jako je např. svízel vonný, bažantka vytrvalá, kapraď samec, vraní oko čtyřlisté, pšeníčko rozkladité a samorostlík klasnatý.
Prodn_rezervace_Radim1 Prodn_rezervace_Radim2

 

Přírodní rezervace – Velký pavlovický rybník

Velký pavlovický rybník je přírodní rezervace, která se rozkládá v Osoblažském výběžku jižním směrem od obce Slezské Pavlovice. Oblast byla vyhlášená přírodní rezervací v roce 1999, rozloha je 30,76 ha a nachází se v nadmořské výšce 216 až 220 metrů. Západní okraj rezervace tvoří hranice s Polskem a severní okraj tok řeky Prudnik. Rezervace je tvořena obtokovým rybníkem, na jehož březích se daří rozsáhlým porostům rákosu. Rybník slouží jako zastávka pro ptáky při jejich jarním a podzimním tahu. V místním rákosovém porostu se uhnízdilo kolem stovky různých druhů ptáků, jako např. bukáč malý, čírka modrá, chřástal vodní, rákosník velký. Kromě ptáků si zdejší lokalitu oblíbila řada vodních a mokřadních živočichů. Největší část území rezervace pokrývá porost rákosin a orobince. Na vodní ploše se pak daří lukašníku vodnímu. Kolem rybníku jsou jasany ztepilé, vrby bílé a křehké, olše lepkavé a šedé. Pro zpevnění hráze byly zde vysázeny duby letní.
Rezervace je součástí přírodní památky Osoblažský výběžek, který se rozkládána území obce Hlinka, Osoblaha a Velké Pavlovice.

 

Přírodní rezervace – Džungle

Východním směrem od přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník je oblast přírodní rezervace Džungle. V 70. letech minulého století byla lokalita uchráněna před odvodněním a meliorací. Jedním z hlavních důvodů byla bohatá populace sněženky předjarní. Přírodní porosty rezervace tvoří vrbové olšiny měkkého luhu, cenné jsou zbytky tvrdého luhu se starými duby. Území se nachází mezi dvěma řekami Hraniční potok a Prudnik. Mokřady v rezervaci jsou patrně pozůstatkem rybníka, jehož dno je porostlé ostřicemi, rákosem a náletem olší a vrb. Dají se zde nalézt ještě porosty pralesního charakteru. Největší dub má výšku 28 m a obvod kmene 475 cm. Přírodní rezervací byla vyhlášená v roce 2002 a rozkládá se na 9,95 ha.

Rezervace je biotopem řady chráněných a ohrožených druhů obojživelníků a plazů, např. čolka obecného, rosničky zelené, skokana zeleného, ostronosého a krátkonohého, ještěrky obecné, užovky obojkové.

Z ornitofauny je v rezervaci prokázáno hnízdění několika chráněných a ohrožených druhů, např. žluvy hajní, strakapouda prostředního, žluny šedé a datla černého. Opakovaně zde byl v době hnízdění pozorován chráněný a u nás velmi vzácný jeřáb popelavý. Oblastí vede středoevropská tahová cesta ptactva.


Zpět

Partneři

krnov MSK Czech tourism atic Jeseníky Slezsko Certifikát kvality služeb